De inzet van digitale technologie door de overheid is vooral gericht op de verbetering van de interne doelmatigheid. Of de rechten van de burger in voldoende mate zijn bewaakt is de vraag. De Raad van State roept op tot een herstel van de balans tussen overheid en burger zodat er weer sprake is van behoorlijk bestuur.

De Raad van State (Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen d.d. 31 augustus 2018) behandelt drie ontwikkelingen op het gebied van ICT die mogelijk impact kunnen hebben op de belangen van de burger: geautomatiseerde besluitvorming op basis van kunstmatige intelligentie, zelflerende systemen die op basis van ‘big data’ zoeken naar verbanden en ketenbesluitvorming op basis van gegevens uit andere contexten. Schrijnende effecten kunnen ontstaan waarbij de burger in actie moet komen om de fout van de overheid te herstellen. In het digitale denken van de overheid is de aanname de zelfredzame digitale burger.

De Raad van State doet een voorstel voor zinvol contact tussen de burger en de overheid: 'zinvol contact kan worden gezien als een uitvloeisel van de menselijke waardigheid als een van de centrale publieke waarden: hoe voelt een burger zich als hij alleen contact onderhoudt met de overheid via een computersysteem dat hij niet begrijpt en dat niet ingaat op zijn probleem?' Mijnoverheid.nl is in ervaring en gevoel niet altijd mijn overheid.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm